Všeobecné obchodní podmínky

§1 Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím - společností Color - Sand s.r.o. (IČ:29147051) se sídlem: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 a kupujícím, který objednává a nakupuje zboží na eshopu www.ematros.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky.
 3. Dodávky zboží se řídí těmito obchodními podmínkami, není-li v rámcové kupní smlouvě či jejích dodatcích stanoveno jinak.
 4. Zbožím se rozumí movité věci, které jsou co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikovány ve skladové kartě, cenících a manuálech prodávajícího zveřejněných na internetových stránkách www.ematros.cz  (dále jen  specifikace zboží)
 5. Dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího jsou považovány za samostatné kupní smlouvy, jejichž režim je stanoven těmito obchodními podmínkami, není-li v rámcové kupní smlouvě či v potvrzené objednávce uvedeno jinak.

 

§2 Předmět kupní smlouvy

 

Předmětem jednotlivých kupních smluv jsou následující hlavní závazky smluvních stran :

 1. a) na straně prodávajícího:
      - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
      - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží
 2. b) na straně kupujícího:
      - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
      - závazek zaplatit kupní cenu dodaného zboží

 

§3 Objednávka a dodávka zboží

 

Dodávka zboží bude uskutečněna  následujícím způsobem:

1. Objednávka:

a) zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho písemné objednávky obsahující údaje o zboží  dle specifikace prodávajícího

b) objednávku lze vytvořit prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové adrese www.ematros.cz (dále jen e-shop); ústní telefonickou objednávku je možno uskutečnit pouze výjimečně a kupující v takovém případě povinen prokazovat prodávajícímu nesprávnou dodávku zboží dle takové objednávky.

c) pokud není objednávka uskutečňována na formulářích prodávajícího, musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:
               - označení a specifikaci zboží, množství zboží, cenu, termín a místo dodání

e) každá objednávka musí obsahovat uvedení firmy kupujícího, osobu oprávněnou jednat jménem kupujícího s uvedením jeho čitelného jména příjmení a uvedení funkce či pracovního zařazení. V případě elektronického systému e-shop je za podpis objednávky považováno stisknutí pole „Dokončení objednávky“ v kroku 4/5 v Košíku a následném procesu tvorby objednávky.

f) objednávka je považována za uskutečněnou, když je doručena prodávajícímu.

g) pokud nejsou osoby oprávněné uskutečnit objednávku jménem kupujícího uvedeny v rámcové kupní smlouvě, je jménem kupujícího oprávněna uskutečnit objednávku osoba, kterou k tomu kupující pověří nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé. V případě změny je povinen kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně, jinak prodávající neodpovídá za případné objednávky provedené neoprávněnou osobou; v případě objednávek prostřednictvím internetového obchodu e-shop je kupující v případě změny povinen provést změnu kontaktní osoby ve svém profilu na svém uživatelském účtu.

 

 2. Potvrzení objednávky, uzavření jednotlivé kupní smlouvy

 a) Pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito VOP a prodávající je schopen realizovat dodávku zboží dle požadavků kupujícího, je po zpracování objednávky zadáno její vyřízení k expedici. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje objednávku. V případě, že prodávající písemnou formou objednávku odmítne, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

b) V případě, že dle objednávky kupujícího není možno realizovat expedici zboží prodávajícím či objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje upřesněnou objednávku a  tuto objednávku zadá k expedici.

c) Objednávka je potvrzována prodávajícím interaktivně v seznamu objednávek uplatněných kupujícím. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva co do množství a druhu zboží uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku v seznamu objednávek

 

3. Změna objednávky kupujícím

Pokud kupující po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně či telefonicky, změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího, který tyto změny zaznamená v původní objednávce kupujícího, nedohodnou – li se smluvní strany na stornu původní objednávky a uplatnění objednávky nové 

 

4. Změna objednávky prodávajícím

a) Pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce (zejména v části týkající se množství a termínu dodání), sdělí tuto skutečnost kupujícímu (mailem, telefonicky, vyznačením v uplatněných objednávkách v e-shopu). V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do původní objednávky, nedohodnou –li se strany na zrušení objednávky v části, která není prodávajícím vykryta.

b) Změna objednávky provedená prostřednictvím internetového obchodu e-shop způsobem uvedeným v odst. a) je vyznačena po jejím přijetí přepsáním původního údaje v konkrétní objednávce prodávajícím v seznamu objednávek  

 

5. Úplnost objednávky

Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky dle odst. 2 písm.b) z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti  je právem kupujícího, nikoliv jeho povinností. 

 

6. Termín dodávky:

a) Termín dodávky zboží je závislý na skladové kapacitě prodávajícího a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu. Požadovaný termín dodávky uvede kupující v jednotlivé objednávce. Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat vyrozumí o této skutečnosti kupujícího.

b) V případě uskutečnění objednávky prostřednictvím e-shopu je kupující informován o termínu dodání jednotlivých položek přímo na kartě zboží. V případě, že je zde uvedeno „skladem“, má se za to, že zboží bude dodáno ve lhůtě 1-4 dny. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl s uvedenými termíny obeznámen a souhlasí s nimi. Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat vyrozumí o této skutečnosti kupujícího.

 

7. Místo dodávky:

a) Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno v kupní smlouvě či objednávce něco jiného.

b) Pokud požaduje kupující dodání zboží na jiné místo, než je uvedeno v písm. a), je kupující povinen tuto skutečnost uvést v jednotlivé objednávce a spolu s tímto údajem uvést konkrétní osobu, kterou pověřuje k převzetí zboží, pokud je tato osoba odlišná od osoby kupujícího a není uvedena v rámcové kupní smlouvě. V případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu e-shop je kupující povinen tuto skutečnost uvést v poli „dodací adresa“ při uplatnění jednotlivé objednávky. V případě, že jsou se změnou dodací adresy spojeny zvýšené náklady prodávajícího, je prodávající oprávněn tyto náklady kupujícímu vyúčtovat.

 

8. Způsob dodávky a obal zboží

Není-li v rámcové kupní smlouvě či objednávce dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu zboží na místo dodávky prodávající a dodá zboží na místo dodávky formou:

a) vlastního rozvozu

b) prostřednictvím veřejného dopravce, zpravidla expediční služby

c) osobním odběrem zboží kupujícím ve skladu prodávajícího nebo na jím zřízeném odběrném místě.

O expedici zboží a pokynu k zahájení přepravy zboží je kupující informován prodávajícím formou emailu nebo SMS zpráv.  

Cena za dopravu zboží na místo dodávky není zahrnuta v kupní ceně zboží, pokud se strany v rámcové smlouvě nedohodnou jinak.

Zboží je pro přepravu zabaleno obvyklou formou. Pokud kupující požaduje odlišný obal zboží, je povinen toto uvést v objednávce a dohodnout s prodávajícím tomu odpovídající změnu kupní ceny zboží.

 

9. Předání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:

Prodávající splní svůj závazek dodat zboží kupujícímu :

 1. v případě dodávky zboží vlastním rozvozem tím, že zboží předá v místě dodávky kupujícímu nebo jím pověřené osobě.
 2. v případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce (expediční služby) tím, že zboží předá veřejnému dopravci
 3. v případě převzetí zboží ve skladu prodávajícího momentem předání a převzetí pověřenou osobou kupujícího

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu osoby jím určené a  oprávněné převzít zboží za prodávajícího. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn předat zboží v místě dodávky osobě, která bude za kupujícího jednat, u  níž to bude vzhledem  k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé a která převzatí zboží potvrdí.  

Kupující splní svůj závazek převzít zboží tím, že zajistí přítomnost osoby určené k převzetí zboží v místě dodávky. V případě dodávky zboží rozvozem prodávajícího potvrdí určená osoba převzetí zboží dodacím listu či  na faktuře, kterou byla vyúčtována kupní cena dodávky zboží. Pokud je zboží dodáváno toliko s fakturou,  plní faktura funkci dodacího listu. Pokud je dodávka zboží realizována prostřednictvím veřejného dopravce či expediční služby, potvrdí převzatí zboží osoba k tomu určená prodávajícím na dokladech předložených dopravcem (zpravidla přepravní list, který plní funkci dodacího listu). 

Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje dodací list, faktura, přepravní list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží.

 

§4 Kupní cena

 1. Kupní cena zboží je stanovena v ceníku prodávajícího, který prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání. Aktuální ceny položek jsou uvedeny na e-shopu prodávajícího www.ematros.cz Kupní cena uvedená v ceníku nezahrnuje dopravu zboží.
 2. Výše kupní ceny může být upravena v rámcové kupní smlouvě či jejím dodatku formou slevy z kupní ceny (rabatu) kupujícího a případného bonusu (individuální kupní cena), změna individuální kupní ceny bude realizována tak, že prodávající zašle kupujícímu návrh nového znění přílohy – rabatové listiny. Za souhlas kupujícího se změnou individuální kupní ceny je považováno uskuteční další objednávky na dodávku zboží ze strany kupujícího po návrhu změny individuální kupní ceny.
 3. Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla uskutečněna objednávka ze strany kupujícího u prodávajícího způsoby uvedenými v § 3 odstavec 1 těchto VDP.
 4. V objednávkovém systému internetového obchodu e-shop je kupní cena jednotlivých produktů a celková kupní cena objednané dodávky zboží generována systémem automaticky jako kupní cena se zohledněním rabatu stanoveného v rámcové kupní smlouvě, případně v jejím dodatku.

 

§5 Způsob úhrady kupní ceny

 1. Pokud není uvedeno v rámcové kupní smlouvě či jejím dodatku jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena v hotovosti (dobírkou) přepravní službě při předání a převzetí zboží nebo bankovním převodem, případně hotovostním vkladem na pobočce banky, předem před dodáním zboží.
 2. Pokud je v rámcové kupní smlouvě dohodnuto, že kupní cena dodávek zboží bude vyúčtovávána fakturami, jsou minimální obsahové náležitosti shodné s obsahovými náležitostmi stanovenými příslušnou právní úpravou pro daňový a účetní doklad. Právo vystavit fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu:
  1. dnem uskutečnění dodávky, tj. předáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky se skladu prodávajícího , pokud tento bezprostředně předchází dnu uskutečnění dodávky
  2. dnem předání zboží veřejnému dopravci v místě skladu prodávajícího.
 1. Faktura bude doručena kupujícímu spolu se zbožím a plní případně i funkci dodacího listu. Kupující určuje a zmocňuje osobu oprávněnou k převzetí zboží dle § 3 odst. 9  rovněž jako osobu oprávněnou k převzetí faktury za kupujícího. Faktura bude  rovněž  kupujícímu odeslána prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v rámcové kupní smlouvě, případně v jednotlivé objednávce.  
 1. V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží předem před předáním a převzetím zboží, případně požadavkem na složení zálohy na platbu kupní ceny dodávky zboží.
 1. Pokud prodávající poskytne kupujícímu bonus z kupní ceny jako platební podmínku za včasnou platbu kupní ceny jednotlivých dodávek zboží, je v podrobnostech poskytnutí skonta z kupní ceny řešeno v rámcové kupní smlouvě, případně v jejím dodatku .

 

§6 Výhrada vlastnického práva


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.

Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je  kupující povinen přijatá  plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na  platbu kupní ceny prodávajícímu. 

 

§7 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:

 1. dnem uskutečnění dodávky, tj. předáním zboží kupujícímu
 2. dnem předání zboží veřejnému přepravci

 

§8 Vady zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží :
  1. v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách, případně v objednávkách
  2. v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží jeho specifikaci
  3. v balení uvedeném v těchto VOP, nestanoví-li rámcová kupní smlouva jiný způsob balení.
 1. Neurčuje-li specifikace jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
 1. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1., 2., má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z jiného prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží, jde o neúplnou dodávku.
 2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
 3. Kupující je povinen prohlédnout dodávku zboží ihned při jejím převzetí. Vady obalu a jeho poškození, množstevní rozdíly či jiné zřejmé poškození zboží je kupující povinen oznámit osobě předávající, případně dopravci a je povinen zapsat tuto skutečnost do přepravního dokladu. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady dodávky zboží.
 4. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky zboží je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží v místě dodávky zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Pokud kupující dále odesílá zboží či jej zabudovává v jiném místě, než je místo dodávky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího v jednotlivé objednávce. Pokud tak neučiní, nese kupující na svůj náklad část nákladů vynaložených na odstranění vad ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady a náklady, které by vznikly, pokud by byla vada zboží odstraňována v místě dodávky zboží. 
 5. O výskytu vad je kupující povinen informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich výskytu. Právo kupujícího z vad zboží zaniká, jestliže kupující neoznámí prodávajícímu povahu těchto vad v přiměřené době poté, kdy je zjistil nebo je měl zjistit. Právo kupujícího z vad zboží vždy zaniká, jestliže kupující neoznámí prodávajícímu vady zboží nejpozději do dvou let ode dne, kdy  bylo zboží  předáno kupujícímu.
 6. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky a rozsah záruky mohou být stanoveny samostatným prohlášením prodávajícího ve formě záručního listu, není – li v rámcové kupní smlouvě dohodnuto něco jiného.
 7. Případě objednávky zboží formou e-shopu je způsob řešení reklamací popsán na www.ematros.cz v sekci „Reklamace“. Při objednávce jinou formou se způsob řešení reklamace řídí ustanovením Rámcové kupní smlouvy.

 

§9 Prodlení


 V případě prodlení s platbou kupní ceny má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

 

§10 Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

 

 1. Podmínky, práva a povinnosti, které smluvním stranám vznikají na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), upravuje samostatný dokument, který je k dispozici na adrese www.ematros.cz v sekci "GDPR".
 2. Osobní údaje nebudou sdělovány třetí straně, kromě případů nutných k vyřízení objednávky kupujícího. Takovým případem se rozumí např. předání kontaktních údajů klienta přepravní společnosti za účelem doručení zásilky.

 

§11 Ostatní ustanovení

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva a režim právních vztahů ze smlouvy vzniklých se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 

 

§12 Obaly


Kupující přejímá při převzetí zboží vlastnické právo k obalu zboží.

 

§13 Řešení sporů

 

 1. Veškeré spory se smluvní strany zavazují řešit v první řadě vzájemnou dohodnou. 
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ematros.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Pokud smluvní strany nevyřeší spor vzájemnou dohodnou, bude situace řešena mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

 

§14 Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 19.10..2020

 

Režimu těchto obchodních podmínek podléhají rámcové kupní smlouvy, jednotlivé kupní smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).